Telefon Numaramız

0 354 212 96 77

Mail Adresimiz

info@yozgattb.org.tr

Tescil Birimi

Tescil Birimi

Tescil Ve Sicil Servisi
TESCİL İŞLEMLERİ
·  Borsaya tabi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelerinin (ithalat,ihracat,alım satım) borsalara tescili zorunludur. 
·  Tescil işleminin yapılabilmesi için alıcı ve satıcıdan en az birinin borsaya kayıtlı olması gerekmektedir. 
·  Borsaya kayıtlı olmayan üyelerin tescil işlemleri ise borsa ajanlarına vekalet vermeleri durumunda borsa ajanları tarafından yapılmaktadır.
·  Tescil işlemi, alım satım muamelesinin gerçekleşmesinden itibaren en geç otuz gün içinde tescil ettirilir. Üyelerin göndermiş oldukları  Fatura ve Müstahsil Evrakları ile tescil işlemi yaptırırlar. İşlem başına alınacak toplam tescil ücreti tavanı, yıllık aidat tavanının yüzde onundan az ve tamamından fazla olamaz. Bu süre içinde tescil zorunluluğunun yerine getirilmemesi durumunda tescil ücreti yüzde elli fazlasıyla tahsil olunur.
·  Tescil ücreti net tutar (KDV'siz tutar) üzerinden binde ikidir.Yasal sürenin geçmesi durumunda yüzde elli gecikme zammı uygulanır.
·  İşlem başına alınacak toplam tescil ücreti tavanı, yıllık aidat tavanının yüzde onundan az ve tamamından fazla olamaz,
·  İhracat tescillerinde tescil ücreti alınmaz.
·  Alım satım beyannamesi üç nüsha olarak düzenlenir.
·  Kasaplık canlı hayvanlar,et, ithalat ve ihracat muamelerinin tescilleri için ayrı tescil beyannamesi kullanılır.

Tescil işlemi gerçekleştirilirken dikkate alınacak hususlar;
Beyannamenin usulüne uygun olarak doldurulup doldurulmadığı, alım satım işleminin yapıldığı tarih ve tescile gelindiği tarihe bakılması, fiyat kontrolü bu fiyatların gerçeği yansıtan güncel ve makul fiyatlar olup olmadığına bakılması, beyannamedeki imzaların kontrolünün yapılması bu imzaların imzaya yetkili şahıslarla ait olup olmadığının kontrolü, alım satımı yapan firmanın stokları borsamız tarafında tutuluyor ise mevcut stokunun yeterli olup olmadığına bakılması, stokları borsamız tarafından tutulmuyor ise bu mallara ait yabancı borsalara ait alıcı suretlerinin yeterli olup olmadığına bakılması bu borsalardan beyanname teyitlerinin alınması. Beyannameler; tarih atılmak, tescil numarası verilmek suretiyle tescil memuru tarafından imzalanır ve tescil ücreti hesaplanarak makbuz kesilir. Borsalar, üyelerinin alım satımlarının tamamını tescil ettirip ettirmediklerini denetlemeye yetkilidirler.

SİCİL İŞLEMLERİ
·   Üyelerin sicil dosyalarının takibi, 
·   Borsaya üye olmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara üyelik evraklarını hazırlatmak ve takip etmek 
·   Borsa üyelik taleplerinde ilgili yönetmelikteki gerekli evrakların ve borsa kayıt beyannamelerinin başvuru sahiplerine verilmesi, 
·   Üyenin talebi üzerine faaliyet kayıt sureti vermek,üyelik kaydı tamamlanan şahıs veya şirketlere kayıt bildirim formu göndermek,üyelik kaydının kapatılmasından sonra terkin belgesi göndermek,  
·   Üyelik kaydı gerçekleşen Şahıs veya Şirketleri üye sicil ve (borsada meslek grubu varsa) meslek gurup defterlerine kayıt etmek, 
·   Tescile intikal eden tüm maddelere ilişkin günlük, haftalık, aylık ve yıllık bültenler hazırlamak,
·   Her yıl Ocak ayı içerisinde düzenli olarak üye adres,vergi kimlik ve Ticaret/Esnaf sicil kayıtlarını güncellemek,
·   Borsa üye sicil programında ve TOBB ortak veri tabanında üye kayıtlarını güncellemek

Sakarya Caddesi Açıkgöz Apartmanı Kat: 2,3,4   No:10 Hizmet Binası PK. 66100 Yozgat / Türkiye

+90 354 212 96 77    info@yozgattb.org.tr