Telefon Numaramız

0 354 212 96 77

Mail Adresimiz

info@yozgattb.org.tr

Üyelik Avantajları

Üyelik Avantajları
Tescil kelimesi, kaydetmek anlamındadır. Şahıslar arasında borsada muamele gören maddelerin alım satımının vuku bulması sonrasında işlemin taraflarca o borsayı kaydettirilmelerine 'tescil' denir. Tescil, borsa yönetim kurulunca belirlenen ve borsa meclisince onaylanmasına müteakip yürürlüğe giren bir tarife olup, ücrete tabidir. Tescil ücreti borsaların önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır. Ürünün borsaya tescil edilmesi, fiyatların alenen oluşmasını sağladığı gibi belge düzenini sağladığından kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına vesile olmakta ve devletin vergi geliri de artmaktadır. Muamelelerin borsalarda tescil edilmemesi mal ve fiyat hareketlerinin tespit edilip edilmemesi, borsaların varlığı ve canlılığı ile çok yakından alakalıdır. Muamelelerin tescili ve fiyatların ilanı konusuna 5590 sayılı kanun' un 34, 50, 52, 53 ve 54. Maddelerinde özel bir yer verilmiş ayrıca ayrıntılar tüzük ve yönetmeliklerde' de ele alınmıştır. Kanun koyucunun gösterdiği bu duyarlılık ve titizliğe rağmen,borsa maddeleri üzerinde yapılan toptan alım satımların önemli bir bölümü borsalara tescil ettirilmemekte , mal ve fiyat hareketleri yeterince izlenilmemektedir. Dolayısıyla tescil kaçağı gündeme gelmektedir.
Bunun başlıca nedeni mevcut borsalarımızın tescil kaçağını önlemek için yeterli alt yapıya ve donanıma,personele sahip olmamalarıdır. Diğer nedenler ise; borsa bulunan yerlerde müstahsilden borsaya getirilmesi gereken borsa maddeleri üzerinde yapılan toptan alım satımların tümünün, veya piyasayı etkileyecek ölçüde önemli bir bölümünün tescil edilmemesi bu alım satımlardan doğan ticarete kazançların saklanması ile borsaya ödenmesi gereken tescil ücreti ödeme isteğinin olmamasından kaynaklanmaktadır. Aslında borsa tescili ile alıcı muamele gören ürünlerin cinsi, kalitesi miktarı, tutarı ve özel şartları borsalarca tespit edilerek kaydedildiği için bir dizi tedbirler alınmış ise de borsada alt yapılarının yeterli olmamasından ve alım satım,yapanların fazla bilinçli olmamalarından tescil kaçağının önlenmesi maktadır. Borsaların aktivitelerini arttırmak, tescil kaçağının önlenmesi ve müstahsile katkı sağlanması için Maliye Bakanlığınca yayımlanan 164, 175, 185 ve 190 nolu gelir vergisi genel tebliğler ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yayımladığı genelgelerde zirai ve hayvansal ürünlerin (bunların işlenmiş olanı'da dahil) alım satımlarının borsalarda tescili halinde %50 stopaj indiriminden faydalanmaktadır.
 
Stopajın %50 indirimli olmasından alım satımlardan doğan ticari kazançların saklanması bir nebze bertaraf edilmiş dolayısıyla ürünler borsadan geçerek alım satımların tescil edilmesi sağlanmıştır.
Borsalar tescil ücretinden elde ettikleri gelirler ile diğer gelirlerini birleştirerek faaliyet alanları dahilinde gerekli gördükleri yerlerde şube açma yoluna giderek faaliyet alanlarını genişletmiş, alım ve satım için fiziki alt yapılarını tamamlayarak salon satışına geçmişlerdir. Borsalarda tescil'in yeterince yapılabilmesi,polisiye tedbirler alınmasın dan ziyade, borsaların daha etkin faaliyet göstererek borsa üyelerini daha bilinçli hale getirecek toplantılar düzenleyerek onları tescil' in faydasına inandırmakla mümkün olabilecektir.

Sakarya Caddesi Açıkgöz Apartmanı Kat: 2,3,4   No:10 Hizmet Binası PK. 66100 Yozgat / Türkiye

+90 354 212 96 77    info@yozgattb.org.tr